Chính sách cá nhân

Xử lý thông tin cá nhân

"Căn cứ Luật về việc bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi cam kết sẽ sử dụng những thông tin để thực hiện những việc và mục đích sau:"
"Chúng tôi cũng bảo đảm rằng nhân viên và công nhân của chúng tôi hiểu khái niệm về thông tin cá nhân và cũng biết cách xử lý những thông tin đó một cách hợp lý."

Nội dung công việc

Mục đích sử dụng

"Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trước nếu chúng tôi muốn sử dụng những thông tin cá nhân của quý vị với những mục đích khác với những điều đã mô trả ở trên."
pagetop